toLocaleString方法是用于返回格式化对象后的字符串,该字符串格式因语言不同返回值也会不同,在QQ浏览器中不支持这个方法,caniuse已经标灰处理,简单的方法是重写。

function localeString(x, sep, grp) {
  var sx = (''+x).split('.'), s = '', i, j;
  sep || (sep = ' '); // default seperator
  grp || grp === 0 || (grp = 3); // default grouping
  i = sx[0].length;
  while (i > grp) {
    j = i - grp;
    s = sep + sx[0].slice(j, i) + s;
    i = j;
  }
  s = sx[0].slice(0, i) + s;
  sx[0] = s;
  return sx.join('.');
}